WPROWADZENIE

Zgodnie z zapisami Statutu, będąc częścią spotkań Klubu Sportowego Orion Poznań każdy uczestnik/uczestniczka deklaruje:

?Chęć rozwijania aktywności sportowej i upowszechniania kultury fizycznej oraz popularyzacji zdrowego trybu życia, a także kształtowania postaw szacunku i otwartości na wszystkie kolory tęczy.?


REGULAMIN

Uchwalony przez Zarząd Klubu Orion Poznań dnia 29.12.2021

1. Zgodnie ze Statutem Klubu Sportowego Orion zwanego dalej Klubem członkiem/członkinią Klubu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, popierająca cele Stowarzyszenia, niekarana za wykroczenia i przestępstwa związane z nienawiścią, niebędąca członkiem organizacji przeczących celom Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską online i opłaci składkę członkowską oraz podpisze własnoręcznie niniejszy regulamin.

2. Każdy członek/członkini deklaruje przestrzeganie zapisów Statutu Klubu oraz regulaminów poszczególnych spotkań. Ważne jest dla nas przestrzeganie zasad szacunku, otwartość i tolerancja. Bycie uprzejmym jest naszą codziennością!

3. Spotkania stałe i wydarzenia okazjonalne organizowane lub współorganizowane przez Klub dzielą się na bezpłatne i płatne. Opłaty za uczestnictwo w nich opisane są w osobnych regulaminach, a każda osoba zgłaszająca się na nie musi spełnić również warunki związane z opłatami oraz inne wskazane w tych regulaminach.

4. Każda osoba będąca członkiem Kluby deklaruje dbałość o klubowy sprzęt oraz mienie pozostałych uczestników spotkania i podmiotu, w którym organizowane jest spotkanie. Dotyczy to również kwestii sprzątania po spotkaniu oraz odkładania sprzętu sportowego na miejsce.

5. Przystępując do Klubu, każda osoba wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Klub, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji działań Klubu.

6. Wykreślenie osoby z listy członków Klubu następuje na podstawie decyzji Zarządu zgodnie z zapisami Statutu Klubu. Zarówno w przypadku rezygnacji jak i wykreślenia z listy, członkom nie przysługuje zwrot kosztów składki członkowskiej ani innych wpłaconych Ad vocem na konto Klubu.
STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY ORION POZNAŃ

Zostaliśmy zarejestrowani dnia 06.07.2021
KRS 0000909878
NIP 7792528340
REGON 389378375

Partnerami Klubu są Miasto Poznań oraz Lokum Stonewall.

Wszelkie prawa do nazw, znaków graficznych i treści są zastrzeżone.
Ich wykorzystanie możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Zarządu Klubu.